http://www.htmltemplates.net

Allerlei foto's...


Familie foto n.a.v. het huwelijk van Dineke Loots (31-12-1966)


Familie Loots

Werken op het land.


Aardappels kraben op het land

Geert Loots op de fietskar.


Geert Loots op de fietskar.

Geert Loots voor de zaak in de Kerkstraat.


Geert Loots voor de zaak in de Kerkstraat.

Aardappel-krabers.


Aardappel-krabers.

Jantje Gerding (opoe Loots).


Jantje Gerding (opoe Loots)

Albert en Gerrie Loots.


Albert en Gerrie Loots.

Familie Loots aan de wandel.


Familie Loots aan de wandel.

Eme Luttje en Cornelisje Harmina Duit. (rond 1900)


Eme Luttje en Cornelisje Harmina Duit. (rond 1900)